Renewable

ประเภทของพลังงานทดแทนมีอะไรบ้าง

ในปัจจุบันนี้ เรื่องของพลังงานเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่สำคัญของโลก เนื่องจากมันยิ่งส่งผลกระทบอย่างรุนแรงและหนักหน่วงต่อชีวิตของมนุษยชาติและโลกของเรามากขึ้นทุกที เพราะฉะนั้นมันจึงเป็นตัวกระตุ้นให้แก่นานาประเทศทั่วโลก หาหนทางแก้ไข , ค้นคว้า เพื่อให้พร้อมสำหรับการนำพลังงานทดแทนมาใช้สืบต่อไป

RenewableEnergy-pic

พลังแสงอาทิตย์

เป็นพลังงานหมุนเวียนที่มีความสำคัญที่สุด เนื่องจากเป็นพลังงานสะอาดซึ่งไม่ทำให้สิ่งแวดล้อมเกิดมลพิษ มนุษย์ก็ได้ทำการประดิษฐ์เซลล์แสงอาทิตย์ที่เป็นสิ่งประดิษฐ์ชนิดหนึ่ง ซึ่งนำนำมาใช้ในการผลิตไฟฟ้า เพราะมันช่วยเปลี่ยนเซลล์แสงอาทิตย์ให้กลายมาเป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรง ในประเทศไทยเอง ก็ตั้งอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตร ทำให้รับพลังงานจากแสงอาทิตย์ค่อนข้างสูง

 พลังงานลม

เป็นพลังงานสะอาดอีกทั้งยังมีความบริสุทธิ์มาก และไม่มีวันสูญสิ้นไปจากโลก มนุษย์ได้ประดิษฐ์กังหันลม มาใช้เป็นอุปกรณ์ชนิดหนึ่งซึ่งสามารถนำพลังงานจากลมมาใช้ประโยชน์ได้ โดยเฉพาะการนำมาช่วยในการผลิตกระแสไฟฟ้า ในประเทศไทย ทะเลอันดามันและด้านอ่าวไทย  มีพลังงานลมเพียงพอต่อการนำมาใช้ประโยชน์ทางด้านพลังงานกล หรือสร้างกังหันสูบน้ำผลิตไฟฟ้า

พลังงานความร้อนใต้พิภพ

คุณทราบหรือไม่ว่าแกนของโลกของเรา มีความร้อนอย่างมหาศาล ซึ่งมีความร้อนถึง 5,500 องศาเซลเซียส เลยทีเดียว จากการที่กระบวนการทางธรณีวิทยามีความแตกต่างกัน จึงทำให้ในบางแห่งมีอุณหภูมิสูงกว่านี้มาก สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้มากมาย เช่น สร้างความอบอุ่นแก่ที่พักอาศัย ,  นำไปใช้ในภาคเกษตร – อุตสาหกรรม เป็นต้น

เชื้อเพลิงชีวภาพ

เป็นการนำของเสียหรือของเหลือใช้จากสิ่งมีชีวิต  เช่น  ซากไม้ , เศษผัก , มูลสัตว์ เป็นต้น ไปเข้ากระบวนการทำให้ย่อยสลาย จนออกมาเป็น ก๊าซมีเทน สามารถนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงได้ ปัจจุบันนี้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ใช้เทคโนโลยีที่ทำขึ้นเอง นำมาผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อนำมาใช้ในบ้านมากขึ้น ส่งผลดีทำให้ช่วยลดการใช้พลังงานแบบเก่า ได้เป็นจำนวนมาก นอกจากนี้เกษตรกรบางส่วนยังสามารถหารายได้เพิ่มจากการขายมูลสัตว์ ให้แก่โรงงานผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อการพาณิชย์ด้วย สำหรับเกษตรกรแล้วเรียกว่าได้ประโยชน์หลายต่อเลยทีเดียว

พลังงานชีวมวล

เป็นเชื้อเพลิงที่ได้จากสิ่งมีชีวิต เช่น แกลบ ,เศษไม้ , เศษหญ้า ขยะทางการเกษตร โดยสิ่งเหล่านี้ เป็นเชื้อเพลิงชีวภาพแบบของแข็ง สำหรับประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศที่ทำการเกษตรเป็นอันดับต้นๆ นับเป็นผลดี เนื่องจากทำให้วัสดุเหลือใช้จากการเกษตร ซึ่งมีอยู่จำนวนมาก สามารถนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าได้

พลังงานน้ำ

ในปัจจุบันนี้พลังงานน้ำส่วนใหญ่จะนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้า ทำให้ส่งพลังงานไปในที่อันห่างจากแหล่งน้ำได้ อีกทั้งยังนำไปใช้ในกรมชลประทาน รวมทั้งใช้ในโรงเลื่อย พลังงานของมวลน้ำอันมหาศาล ได้ถูกนำมาใช้เป็นเวลานานนับศตวรรษแล้ว

Scroll to top