คุณรู้หรือไม่ว่าโลกนี้ไม่สามารถขาดพลังงานได้

พลังงานเป็นสิ่งสำคัญต่อการ ดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลก ไม่ว่าจะเป็นการเจริญเติบโดของสิ่งต่างๆ การใช้ชีวิตประจำวัน โดยปัจจัยหลักเหล่านี้ พลังงานที่จำเป็นต้องใช้ของประชากรโลกย่อมสูงขึ้นเนื่องจากประชากรบนโลก เพิ่มขึ้นอยู่ทุกวัน แต่พลังงานบนโลกนี้มีเท่าเดิมและกลับจะน้อยลง เนื่องจากตอบสนองต่อความต้องการได้ไม่เท่าเดิม เนื่องจากผลกระทบส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาวค่อนข้างที่จะรุนแรงเพิ่มขึ้น ตลอดเวลา สาเหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะประเทศที่ทำอุตสาหกรรม ได้ใช้พลังงานเพิ่มขึ้นในการผลิต แต่พลังงานที่ส่วนใหญ่ประเทศต่างๆใช้ในการผลิต เริ่มลดน้อยลง และเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก แล้วประชากรโลกจะสามารถทำอะไรได้กับวิกฤตการที่กำลังจะเกิดขึ้นกับหายนะนี้

ทางออกของมนุษยชาติมีไม่มากมายนักแต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีเลย เริ่มจากการใช้พลังงานให้น้อยลง สนับสนุนการอนุรักษ์และสร้างความสมดุลที่จะใช้พลังงานให้เหมาะสมกับปริมาณ งานของแต่ละประเทศ เสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานของแต่ละประเทศ ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ร่วมกันลดการปล่อยก๊าซ สารเรือนกระจกที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของโลก ส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือก พลังงานสะอาด พลังงานธรรมชาติ และพลังงานทดแทน เพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมและโลกรวมทั้งสร้าง พลังงานสำรองที่สามารถใช้ในยามฉุกเฉินและเพิ่มความหลากหลายของพลังงานที่ใช้ ส่งผู้เชียวชาญเข้าไปในส่วนภาคอุตสาหกรรมของโรงงานต่างๆเพื่อปรับเปลี่ยน พฤติกรรมเดิมๆ ที่ใช้พลังงานเกินกว่าที่ควรจะเป็นและเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน สร้างพฤติกรรมที่ควรจะเป็นรากฐานให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ เพื่อให้เขาได้ตระหนักว่า การกระทำสิ่งใดๆก็ตามเราจำเป็นต้องใช้พลังงานและทำอย่างไรให้ใช้พลังงานได้ อย่างคุ้มค่าที่สุดในปริมาณน้อยที่สุดและสนับสนุนให้เยาวชนหันมาใช้พลังงาน ทำธรรมชาติเพื่อให้โลกของเรายังคงสวยงามและ ประชากรโลกยังคงใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างต่อไป ถ้าหากโลกเราไร้ซึ่งพลังงานแล้วอนาคตของมนุษยชาติอาจจะถึงกาลดับสูญลง เหลือเพียงความว่างเปล่า เลือกทำในสิ่งที่ตอนนี้คุณยังทำได้

Scroll to top