ปัญหาด้านการใช้พลังงานในประเทศ

ปัญหาที่มีมาอย่างยาวนานใน ประเทศไทยในเรื่องพลังงานคงหนีไม่พ้น น้ำมันและแก๊สที่ใช้สำหรับขับเคลื่อนยานพาหนะ ประเทศไทยยึดเอา GDP เป็นเป้าหมายทำให้ประเทศไทยต้องใช้ปริมาณน้ำมันสูงขึ้น อีกทั้งประเทศไทยยังไม่มีการพัฒนาเรื่องพลังงานทดแทนอย่างเป็นระบบ ทำให้เกิดปัญหาน้ำมันแพงทำให้ไม่สามารถทำตามที่กำหนดยุทธวิธีการ

น้ำมันเป็นทรัพยากรที่สำคัญมากอาจจะมากที่สุดในปัจจุบัน เนื่องจากเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเดินทางคมนาคม การผลิต การขนส่ง สินค้า การอุปโภคและการบริโภค ปัญหาน้ำมันในตอนนี้จึงกลายเป็นปัญหาใหญ่สำหรับประเทศไทยเลยทันที และผลกระทบของปัญหาน้ำมันนี้ค่อนข้างกระจายเป็นวงกว้างและสูงมาก เนื่องจากน้ำมันใช้แล้วหมดไป และแนวโน้มของน้ำมันมีท่าทีว่าจะหมดในอีกไม่กี่สิบปี ข้างหน้า
กลับกัน น้ำมันเป็นองค์ประกอบที่สำคัญสำหรับการผลิต และการพัฒนาประเทศของการอุตสาหกรรม ที่ไม่ใส่จะลงทุนดูแลพลังงานธรรมชาติ เมื่อความต้องการที่จำเป็นจะต้องใช้น้ำมันมีมากขึ้น แต่ปริมาณน้ำมันนั้นมีจำกัด ราคาน้ำมันจึงสูงขึ้น

นอกจากพลังงานด้านน้ำมันแล้ว ยังมีเรื่องภาวะโลกร้อนที่เกิดจากการใช้พลังงานเผาไหม้ ถ่านหิน น้ำมันเชื้อเพลิง ทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ทำให้เกิดปรากฏการ เรือนกระจก

เพราะฉะนั้นเราจำเป็นต้องปฏิวัติวงการพลังงานซะใหม่หันมาปลูกฝังเรื่องคุณ ค่าในการใช้พลังงาน ปฏิวัติการใช้พลังงานให้ใช้พลังงานอย่างประหยัดและทำงานได้อย่างมี คุณภาพ จัดหาแหล่งพลังงานให้เพียงพอกับปริมาณงานที่นำมาใช้ พัฒนาการใช้แหล่งพลังงานอื่นๆให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปลูกฝังการใช้พลังงานทดแทน หรือพลังงานธรรมชาติ ที่สามารถหมุนเวียนนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ให้มีข้อบังคับต่างๆ ในการอนุรักษ์พลังงาน และสำรวจหาแหล่งพลังงานสำรองนำมาไว้เตรียมพร้อมใช้ เพราะพลังงานทุกพลังงานมีความสำคัญต่อทุกชีวิตบนโลกใบนี้ เป็นรากฐานของทุกๆสิ่งทุกๆอย่างสร้างการเจริญเติบโต เคลื่อนไหว และก้าวหน้า ทำให้โลกนี้ไม่สามารถขาดพลังงานได้

Scroll to top