พลังงานธรรมชาติที่มนุษย์ใช้โดยไม่มีวันหยุด

ธรรมชาติที่สวยงามมีคุณ ประโยชน์มากมายแฝงอยู่ในความสวยงามนั้น หากพิจารณาดูให้ดีๆแล้วละก็ จะมองเห็นถึงคุณค่าแห่งความสำคัญของธรรมชาติ นอกจากช่วยในเรื่องที่พักพิง ช่วยในการหาแหล่งอาหาร ให้กับบรรดาสรรพสัตว์ทั้งหลายแล้ว ยังเป็นพลังงานที่ได้มีฟรีๆ เป็นพลังงานที่สะอาดไม่เป็นปัญหามลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม ไม่เกิดภาวะโลกร้อน แล้วยังเป็นการหมุนเวียนพลังงานอีกด้วย พลังงานธรรมชาติ เกิดขึ้นได้มากมาย ยกตัวอย่างเช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงาน ลม พลังงานน้ำและชีวมวล และในยุคสมัยนี้ยังมีเทคโนโลยีในการช่วยให้เราสามารถใช้พลังงานได้มี ประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วย ทั้งยังช่วยให้เกิดพลังงานอื่นๆได้อีกด้วย

พลังงานธรรมชาติหากจำแนกออกมาสิ่งสำคัญที่ได้จากธรรมชาติ คือพลังงานแสงอาทิตย์ เพราะ ให้แสงสว่างและความร้อน เป็นพลังงานที่สะอาด วิธีที่เรานำเอาแสงอาทิตย์มาใช้กันคือใช้แผ่น โซลาเซลเก็บพลังงานจากแสงอาทิตย์ไว้แล้วในแบตเตอร์รี่แล้วเปลี่ยนรูปแบบจาก การสะสมพลังงานเป็นพลังงานความร้อนและไฟฟ้าเพื่อนำไปใช้ พลังงานถัดมาคือพลังงานน้ำ พลังงานนี้จะนำมาใช้ประโยชน์ได้จะต้องมีการกักเก็บน้ำเอาไว้เพื่อสะสมกำลัง ในการผลิต โดยการสร้าง ฝายหรือเขื่อน เพื่อเปลี่ยนแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้า โดยการผันน้ำนำเข้าเข้าสู่ท่อเปลี่ยนเป็นกระแสไฟ พลังงานถัดมาคือพลังงานลม เป็นแหล่งพลังงานที่เติบโตได้อย่างรวดเร็วมากอาจจะเรียกได้ว่าเร็วที่สุดใน โลกก็ว่าได้โดยกักเก็บพลังจากการทำกังหันลม โดยใช้ลมพัดพาให้กังหันลมหมุนปั่นเป็นพลังงานแล้วเปลี่ยนเป็นกระแสไฟ พลังงานนี้มีข้อดีคือเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากๆ ดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว มีความสมดุลด้านพลังงานดีเป็นพลังงานที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้

เหตุผลที่เราควรใช้พลังงานธรรมชาติเพราะว่า ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ สนับสนุนคุณภาพบริเวณโรงงานผลิตไฟฟ้า ช่วยสร้างงานในส่วนของพลังงานหมุนเวียนและภาคอุตสาหกรรมได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ทั้งยังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมน้อย

Scroll to top